• Čeština
  • English
  • Français
  • Deutsch

Jste zde

Rosa mystica

Benjamin Britten
Text skladby

'The Rose is a mystery'
- where is it found?
Is it anything true?
Does it grow on the ground?
It was made of the earth's mould,
but it went from men's eyes,
And its place is a secret,
and shut in the skies.
In the Gardens of God,
in the daylight divine
Find me a place by thee,
Mother of mine.

But where was it formerly?
Which is the spot
That was blest in it once,
though now it is not?
It is Galilee's growth;
it grew at God's will
and broke into bloom
upon Nazareth Hill.
In the Gardens of God,
in the daylight divine
I shall look on thy loveliness,
Mother of mine.

...

I shall keep time with thee,
Mother of mine.
Tell me the name now,
tell me its name:

The heart guesses easily,
is it the same?
Mary, the Virgin,
well the heart knows,
She is the Mystery,
she is that Rose.
In the Gardens of God,
in the daylight divine
I shall come home to thee,
Mother of mine.

Is Mary that Rose then?
Mary, the tree?
But the Blossom,
the Blossom there,
who can it be?
Who can her Rose be?
It could be but One:
Christ Jesus, our Lord
- her God and her Son.
In the Gardens of God,
in the daylight divine
Shew me thy son, Mother,
Mother of mine.

...

Does it smell sweet, too,
in that holy place?
Sweet unto God,
and the sweetness is grace;
The breath of it bathes
the great heaven above,
In grace that is charity,
grace that is love.
To thy breast,
to thy rest,
to thy glory divine
Draw me by charity,
Mother of mine.

Růže je tajemstí
- kde ji lze nalézt?
Je to něco skutečného?
Roste na zemi?
Stvořena byla z pozemské hlíny,
ale lidským zrakům unikla
na místo tajné,
skryté v nebesích.
V zahradách Páně,
v božském světle
najdi mi místo při sobě,
Matko má.

Kde byla prve?
Kde je to místo,
co sebou žehnala kdysi,
ač nyní už není?
Je rodu galilejského;
vyrostla z vůle Boží
a rozpučela
na kopci nazaretském.
V zahradách Páně,
v božském světle
budu na tvou nádheru hledět,
Matko má.

...

S tebou chci souznít,
Matko má.
Vyslov to jméno,
řekni to jméno:

srdce snadno hádá,
je to však ono?
Marie, Panna,
zná srdce dobře,
ona je tajemství,
ona ta Růže.
V zahradách Páně,
v božském světle
k tobě se navrátím,
Matko má.

Je Marie tedy tou Růží?
Marie, keř?
Ale květ,
ten květ,
kdo může to být?
Kdo může být její Růží?
Pouze Jediný:
Kristus Ježíš, náš Pán
- její Bůh, její Syn.
V zahradách Páně,
v božském světle
ukaž mi syna svého,
Matko má.

Voní to líbezně
v tom svatém místě?
Líbý Bohu
a ta libost je milost;
její dech smáčí
veliké nebeské výše
v milosti, kterou je caritas,
kterou je láska.
ke své hrudi,
ke svému pokoji,
ke své božské slávě
přiviň mě láskou,
Matko má.